قبای مخمل

گاه که لباس اهمیتی فراتر از پوشش پیدا می‌کند و می‌تواند تبدیل به ویترین عقاید فرد شود، گاه که فقدان رسانه‌ها آن را به ابزار مبدل می‌کند؛ گاه که دگراندیشی، نرمی مخمل را یادآور می‌شود در ذهن زمامداران، میتوان لباس را دستمایه کرد برای بیان هنر؛ چیزی فراتر از مُد.

در مجموعه آثار “قبای مخمل” لباس نقش رسانه‌ای خود را نمایش می‌دهد و در شکل قبا ظاهر میشود؛ قبا که در نگاه تاریخی آن لباسی برای برگزیدگان و بزرگان جامعه بوده‌ست اینجا کارکرد همیشگی خود را باز می‌یابد و در آستر خود مزین به نقوشی می‌شود که نمادهایی از جریان دگراندیشی‌ست. قبا ستر مردمان فرهیخته بوده است چنانکه در زمانهایی دور در کوی و برزن ساز را پنهان می‌داشته است. سازهای ایرانی تغییر شکل داد و کوچک شد تا زیر قبا پنهان بماند، تغییر شکل داد اما موسیقی ماند به مدد این جامه.

در این روایت نیز آنچه زیر قبای مخملین است مصون می‌ماند گرچه در معرض شدیدترین فشارها و نظارت‌ها باشد. این جادوی فرهنگ ایرانیست.

fa|en

گالری تصاویر “قبای مخمل”